Corporate Governance

Sinds 2020 is er een nieuwe Belgische Corporate Governance Code. De vennootschap past de Corporate Governance-principes toe zoals voorgeschreven in het Corporate Governance Charter.

Tengevolge van het nieuwe artikel 3:6 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is er een verklaring in verband met niet-financiële informatie opgenomen in 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. Dit zal het begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming vergemakkelijken, alsook het begrip van de effecten van haar activiteiten gerelateerd aan sociale, personeels-, en omgevingsgerelateerde zaken, het respect voor mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoping. Er wordt in 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' ook informatie gegeven met betrekking tot de diversiteitspolitiek van de onderneming in overeenstemming met artikel 3:6 § 2 6° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Corporate governance charter

De familie Sioen omringt zich sedert 1986 met externe, onafhankelijke bestuurders. Hun deskundigheid en ervaring draagt bij tot correct en effectief bestuur van de onderneming. Op 22 maart 2005 heeft de raad van bestuur een Corporate Governance Charter aangenomen, in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code.

De Corporate Governance Charter is in werking getreden vanaf de algemene vergadering van 2005. Er werden sedert de inwerkingtreding een aantal kleine wijzigingen aangebracht aan het Corporate Governance Charter ten gevolge van een veranderende omgeving, bijvoorbeeld de dematerialisatie van de aandelen, of een kleine verandering in de aandeelhoudersstructuur.

Statuten

De zetel van Sioen Industries, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, is gevestigd te B-8850 Ardooie, Fabriekstraat 23. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge, onder het ondernemingsnummer 0441.642.780.

Download onze statuten

Raad van Bestuur

Sioen is toegewijd aan de hoogste governance-principes en streeft ernaar de corporate governance-prestaties consequent te verbeteren, met de nadruk op transparantie en het bevorderen van een duurzame cultuur van waardecreatie op lange termijn.

De bestuursorganen van Sioen zijn verantwoordelijk voor de langetermijnaanpak van de Groep en volgen de visie van Sioen’s stichters en implementeren de strategie. De raad van bestuur is belast met het sturen van de strategische ontwikkeling van de onderneming en adviseert daarbij het directiecomité, die toezicht houdt op de bedrijfsactiviteiten.

Gedragscode

In onze Gedragscode staat meer informatie over hoe alle directeuren, functionarissen, managers en werknemers van Sioen wereldwijd zich moeten gedragen. Het beschrijft het verwachte persoonlijk gedrag en het geeft meer informatie omtrent de naleving van de wetgeving. Iedereen binnen Sioen moet zich aan de Gedragscode houden.

Download hier onze Gedragscode